Regulamin

REGULAMIN

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

 1

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 • Sprzedawca –Uni-Res sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul Paderewskiego 37 NIP813-34-83-800 dostarczający Towary i Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownik– usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Usług i Towarów udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.
 • Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną projekt-ogrodu.eu
 • Usługi– wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym online np. udzielanie konsultacji, porad.
 • Towary– rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
 • Potwierdzenie Realizacji– zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące
 • Potwierdzenie realizacji Usługi- następuje po podpisaniu przez Użytkownika indywidualnej umowy dotyczącej wykonania zamówionej Usługi. Umowa zostaje wysłana na adres mailowy podany przy zamówieniu przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik akceptuje Umowę, po podpisaniu odsyła Umowę na adres mailowy Sprzedawcy. Po otrzymaniu podpisanej Umowy przez Użytkownika, Sprzedawca potwierdza realizację Usługi, podpisując także umowę i odsyłając ją na adres mailowy podany przez Użytkownika.
 • Dostarczanie Produktów– sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług.
 • mail– adres poczty elektronicznej;
 • Strony– Sprzedawca i Użytkownik.

 

 • 2

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług i Towarów za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią . Do Dostarczania Towarów i Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

 • 3

Rodzaj i zakres działalności

1.Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci

 • wykonania adaptacji gotowych projektów ogrodów do indywidualnych potrzeb Użytkownika, które są dostarczane w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • wykonania indywidualnych projektów ogrodów dostosowanych do wymagań Użytkownika. Indywidualne projekty ogrodów na zamówienie dostarczane są w wersji papierowej i elektronicznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub wersji elektronicznej wysłanej na adres mailowy, lub do pobrania pod podanym przez Sprzedawcę Użytkownikowi linku. Wybór sposobu dostawy określa Użytkownik.

 

 1. Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (sprzedaży) Towarów będących gotowymi projektami ogrodów, które są dostarczane w niezmienionej formie oferowanej na stronie internetowej Sprzedawcy. Gotowe projekty ogrodów dostarczane są w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

 • 4

Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług i Towarów, tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez 14 dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie 7dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
 5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji lub Potwierdzenie Realizacji Umowy(1 punkt 6 i 7)
 6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.

 

 • 5

Składanie Zamówienia

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez:

            Kontakt pod podanym numerem telefonu ze Sprzedawcą

Kontakt pod podanym adresem mailowym ze Sprzedawcą

 • 6

Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie na Towar-Projekt gotowy, zostanie zrealizowane w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Szczegółowe zasady i terminy realizacji zamówień na określone Usługi zawarte są w Umowach zawieranych do danej Usługi, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami określonymi przez Użytkownika.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia Towaru w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko, co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 

 • 7

 Dostawa Towaru lub Usługi

 1. Zamówione Towary zostaną dostarczone w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany Sprzedawcy przez Użytkownika . Adres wysyłkowy powinien być przekazany za pomocą poczty mailowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia.
 2. Zamówione Usługi zostaną dostarczone w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany Sprzedawcy przez Użytkownika. Adres wysyłkowy powinien być przekazany za pomocą poczty mailowej Sprzedawcy w momencie akceptacji Umowy na wykonanie Usługi przez Użytkownika, jeśli jest inny niż wpisany w umowie. W przypadku braku innego adresu, wykonany na podstawie umowy projekt zostanie wysłany na adres zawarty w Umowie wypełnionej i zaakceptowanej przez Użytkownika. Usługa na projekt indywidualny może być, na życzenie Użytkownika, dostarczona w wersji elektronicznej za pomocą linku do pobrania wykonanego zamówienia.
 3. Koszty dostawy na terenie Polski jest wliczony w cenę Towaru i Usługi

 

 • 8

Odstąpienie

 1. Użytkownik będący konsumentem* może odstąpić od zawartej umowy na zakup Towaru- Projektu gotowego, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy Towar i oświadcza, że nie wykonał żadnych kopi Projektu gotowego. Użytkownik nie ma prawa na korzystanie z jakiejkolwiek części zwracanego Projektu gotowego.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zwrotu Towaru przez Użytkownika, zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.

4.Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na wykonanie Usługi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z 2 marca 2000 o niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012 r. poz. 1225), ze względu na fakt, że właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika i są wykonane pod jego indywidualne zamówienie dostosowane do specyficznych, niepowtarzalnych wymagań Użytkownika

 • 9

Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. przeglądarka internetowa umożliwiająca przegląd serwisu
 4. włączona obsługa Cookies i Java Script
 5. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.
 • 10

Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Towar lub Usługę
 1. Cena i inne istotne warunki związane z Towarem lub Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny Usługi na Projekt Indywidualny Ogrodu są ustalane z Użytkownikiem na podstawie indywidualnych cech zamawianego projektu, dostosowanego do specyficznych warunków działki Użytkownika (wielkość działki, zakres prac objęty projektowaniem). Ceny zawierają wszystkie podatki
 1. Użytkownik jest uprawniony do dokonania przedpłaty należnej Ceny za Towar. Zapłata jest możliwa w formie:
  1. Gotówkowej przy odbiorze;
  2. przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Zapłata za usługę dostosowanie Projektu Gotowego do indywidualnego zapotrzebowania Użytkownika następuje przelewem na konto Sprzedawcy przed przystąpieniem Sprzedawcy do realizacji zmian w projekcie gotowym.
 3. Zapłata za Usługę Indywidualnego Projektu Ogrodu jest regulowana Indywidualną Umową na wykonanie tego projektu i następuje w dwóch ratach wyszczególnionych w umowie.
 4. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 5. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
 6. Jeżeli Użytkownik zgłosi w mailu do Sprzedawcy żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.

 

 • 11

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług i Towarów na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
 • pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres Uni-Res sp. Z o.o.; ul Paderewskiego 37; 35-328 Rzeszów
 • oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesłane mailem na adres projektant@resgal.pl
 • skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres projektant@resgal.pl
 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa lub Towar zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi lub Towaru nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Towaru lub Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

 

 • 12

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Towarów i Usług
 1. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych
 2. Użytkownik wraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz w ust. 3
 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do Dostarczenia Towaru lub Usługi.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon, fax.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 6. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 7. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
 8. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 9. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 10. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo:
 12. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcę;
 13. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcą;
 14. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy.
 15. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 16. Dane, o których mowa w ust. 6 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.

 

 • 13

Własność intelektualna

 1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Towarów i Usług dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

 

 • 14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.